Komisia predkladá novú stratégiu v oblasti letectva pre Európu

Európska komisia prijala novú stratégiu v oblasti letectva, prelomovú iniciatívu, ktorá má podporiť európsku ekonomiku, posilniť jej priemyselnú základňu a prispieť k celosvetovej vedúcej úlohe EÚ.

Európska komisia dnes prijala novú stratégiu v oblasti letectva pre Európu, prelomovú iniciatívu, ktorá má podporiť európsku ekonomiku, posilniť jej priemyselnú základňu a prispieť k celosvetovej vedúcej úlohe EÚ. Ide o tri kľúčové priority predsedu Jean-Claude Junckera, o ktoré sa stratégia pričiní tým, že zabezpečí, aby európske odvetvie leteckej dopravy zostalo konkurencieschopné a využilo výhody rýchlo sa meniacej a rozvíjajúcej sa svetovej ekonomiky. Silné a otvorené odvetvie leteckej dopravy prinesie prospech nielen podnikom, ale aj európskym občanom, a to tým, že im poskytne viac leteckých spojení so zvyškom sveta za nižšie ceny.

Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič k tomu uviedol: „Konkurencieschopná a efektívna letecká doprava je základom európskeho rastu. Táto nová stratégia v oblasti letectva vytvára rámec, ktorý európskej leteckej doprave umožní zachovať si vedúce postavenie vo svete. Potvrdzuje tiež priekopnícky záväzok Európy dosiahnuť udržateľnú leteckú dopravu, čo je vysoko aktuálnou otázkou v čase, keď celý svet upiera zrak na Paríž a konferenciu OSN o zmene klímy.“

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová dodala: „Európske letectvo čelí viacerým výzvam a dnes predložená stratégia vytyčuje komplexný a ambiciózny akčný plán na udržanie vedúceho postavenia tohto odvetvia. Poskytnutím nových investičných a podnikateľských príležitostí stratégia prispeje k zachovaniu konkurencieschopnosti európskych spoločností a umožní im rásť udržateľným spôsobom. Občania Európy budú profitovať aj zo širšieho výberu, nižších cien a najvyššej úrovne bezpečnosti a ochrany.“

Cieľom Komisie je vytvoriť komplexnú stratégiu pre celý systém letectva EÚ. V tejto súvislosti má nasledujúce priority:

1. Dostať EÚ na pozíciu popredného aktéra v medzinárodnej leteckej doprave a súčasne zaručiť rovnaké podmienky. Odvetvie leteckej dopravy EÚ musí mať možnosť využiť nové rastové trhy. To je možné dosiahnuť prostredníctvom nových vonkajších dohôd o leteckej doprave s kľúčovými krajinami a regiónmi vo svete. Zlepší sa tým nielen prístup na trh, ale vzniknú aj nové obchodné príležitosti pre európske spoločnosti a zabezpečia sa spravodlivé a transparentné podmienky na trhu na základe jasného regulačného rámca. Týmito dohodami sa zabezpečí aj viac leteckých spojení a lepšie ceny pre cestujúcich. Globálna prepojenosť je hnacou silou obchodu a cestovného ruchu a priamo prispieva k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.

2. Odstraňovať obmedzenia rastu vo vzduchu aj na zemi. Hlavnou výzvou pre rast leteckej dopravy v EÚ je reagovať na obmedzenia v oblasti kapacity, efektívnosti a prepojenosti. Roztrieštenosť európskeho vzdušného priestoru stojí ročne najmenej 5 miliárd EUR a jej dôsledkom je až 50 miliónov ton CO2. V dôsledku kapacitných obmedzení na letiskách EÚ by sme mohli do roku 2035 prísť až o 818 000 pracovných miest. Nastal preto čas, aby EÚ pripravila plán budúceho dopyt po leteckej doprave a zabránila preťaženiu. Z tohto dôvodu sa v stratégii zdôrazňuje význam dokončenia projektu jednotného európskeho neba, optimalizácie využívania našich najrušnejších letísk a monitorovania prepojenosti v rámci EÚ i mimo nej s cieľom zistiť nedostatky.

3. Zachovať prísne normy EÚ. V záujme európskych občanov a podnikov má rozhodujúci význam zachovanie prísnych noriem EÚ v oblastiach bezpečnosti, ochrany, životného prostredia, sociálnych otázok a práv cestujúcich. V stratégii sa v tomto zmysle navrhujú dôležité opatrenia a aktualizácia bezpečnostných pravidiel EÚ tak, aby sa spolu s rastúcim objemom leteckej dopravy udržala vysoká úroveň bezpečnostných noriem. Účinný regulačný rámec navyše poskytne priemyslu viac priestoru na to, aby ďalej prosperoval a ostal konkurencieschopný na celosvetovej úrovni. Komisia bude tiež hľadať spôsoby, ako znížiť zaťaženie v podobe bezpečnostných kontrol a nákladov, a to využitím nových technológií a prístupu založeného na rizikách. Bude naďalej posilňovať sociálny dialóg, zlepšovať pracovné podmienky v letectve a presadzovať rozsiahle celosvetové opatrenia na dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho rastu od roku 2020.

4. Dosiahnuť pokrok v oblastiach inovácie, digitálnych technológií a investícií. Inovácia a digitalizácia budú katalyzátorom pre rozvoj leteckej dopravy a pre jej fungovanie v prospech podpory rastu. Európa musí predovšetkým plne využiť potenciál drónov. Z tohto dôvodu sa v stratégii navrhuje právny rámec, aby sa v odvetví zaistila bezpečnosť a právna istota, a reaguje sa na obavy súvisiace s ochranou súkromia a údajov, bezpečnostnou ochranou a životným prostredím. Primerané investície do technológií a inovácie navyše posilnia poprednú úlohu Európy v medzinárodnej leteckej doprave. Európska únia plánuje do roku 2020 každoročne investovať 430 miliónov EUR do projektu Výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR). Včasným zavedením riešení projektu SESAR by sa mohlo vytvoriť viac ako 300 000 nových pracovných miest. Zavádzanie a optimalizácia informačných a komunikačných technológií má osobitný význam aj pre letiskové kapacity, výkonnosť a kvalitu poskytovaných služieb.