Slovensko vo V4 bude riešiť TEN-T siete a cestovný ruch

Dobudovanie spojenia krajín V4 prostredníctvom základnej siete TEN-T či spoločný marketing cestovného ruchu na vzdialených trhoch. To sú niektoré z priorít predsedníctva Slovenskej republiky vo V4, ktoré bude presadzovať v rámci svojich kompetencií Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

„Naše priority sú jasné, pretože vychádzajú z každodenných potrieb ľudí. Dobudovanie základnej cestnej a železničnej siete TEN-T medzi krajinami V4 má potenciál zlepšiť život miliónov ľudí žijúcich v tomto regióne. Rovnako ako zlepšovanie verejnej osobnej dopravy či odstraňovanie prekážok cezhraničného pohybu železničných vozidiel,“ povedal na margo priorít štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

„V oblasti cestovného ruchu nás čaká príprava nového spoločného marketingového plánu V4 na rok 2015. Chceme našich partnerov presvedčiť, aby sme posilnili marketing na vzdialených trchoch. A to v Rusku, Ázii, krajinách amerického kontinentu a v štátoch arabského sveta. A tiež, aby sme intenzívnejšie propagovali kúpeľníctvo, kongresovú turistiku či pamiatky UNESCO,“ dodal F. Palko.

„Budeme nielen pokračovať v úspešnej spolupráci v rámci rozšírenej platformy V4, ktorú dopĺňajú zástupcovia Bulharska a Rumunska, ale naším zámerom je rozšíriť tento okruh o ďalších nových partnerov. V oblasti regionálneho rozvoja o Srbsko a Ukrajinu a pri otázkach súvisiach s budovaním TEN-T siete o Rakúsko,“ hovorí F. Palko.

Úvodné stretnutie s veľvyslancami všetkých týchto krajín už prebehlo. Štátny tajomník F. Palko na ňom odprezentoval nielen nové priority, ale aj plánované aktivity a podujatia. Celkovo sa pod taktovkou ministerstva, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja uskutoční 5 podujatí na najvyššej úrovni a 12 expertných stretnutí. Okrem spomínaných tém budú experti riešiť aj otázky súvisiace s územným a regionálnym rozvojom, elektronickými komunikáciami, bezpečnosťou cestnej premávky, cyklistickou dopravou či kombinovanou dopravou.

 

Priority Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Cestná doprava:

–          spolupráca pri predkladaní cezhraničných cestných projektov v rámci siete TEN-T financovaných z Nástroja na prepojenie Európy (CEF) na roky 2014 – 2020,

–          dobudovanie cestných koridorov TEN-T v rámci V4 a ich prepájanie.

 

Železničná doprava:

–          dobudovanie základnej železničnej siete TEN-T,

–          konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy a budovanie integrovaných dopravných systémov,

–          interoperabilita a spolupráca v regionálnej železničnej doprave.

Letecká a vodná doprava:

–          spoločný prístup k tretiemu legislatívnemu balíku v rámci projektu Jednotné európske nebo,

–          podpora rozvoja vnútrozemských vodných ciest,

–          zabezpečenie dlhodobej splavnosti Dunaja.

 

Cestovný ruch:

–          kvalita ako kľúčový faktor,

–          budovanie jednotného imidžu V4 a posilnenie marketingu (najmä Rusko, Ázia, krajiny amerického kontinentu a štáty arabského sveta),

–          rozšírenie propagovaných produktových skupín (kongresová turistika, pamiatky UNESCO, kúpeľná a zdravotná turistika),

–          príprava spoločného marketingového plánu V4 na rok 2015.

 

Regionálny a územný rozvoj:

–          implementácia Stratégie územného rozvoja krajín V4 + Bulharska a Rumunska, rozpracovanie konkrétnych aktivít a cieľov ,

–          rozvíjanie Karpatského regiónu (dopravné vzťahy, životné prostredie, sídelná štruktúra).

Naplánované stretnutia na najvyššej úrovni:

 

október  2014        Kvalita ako kľúčový faktor rozvoja cestovného ruchu

(štátni tajomníci V4 + tajomník Svetovej organizácie cestovného ruchu Taleb Rifai)

 

november 2014     Integrované dopravné systémy vybraných aglomerácií V4

                               (štátni tajomníci V4)

 

február 2015          Spoločný marketing krajín V4 na vzdialených trhoch                                

                               (štátni tajomníci V4)

 

marec 2015           Dopravná konektivita štátov V4 prostredníctvom TEN-T

(ministri V4 + Rakúsko)

 

jún 2015                 Stratégia územného a regionálneho rozvoja krajín V4 + 4, Karpatský región

                               (štátni tajomníci V4 + Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *